Regulamin sklepu

Regulamin sklepu online Korina Bulenda

 

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów sesji przez sklep internetowy korinabulenda.pl/sklep, dane firmy: Domkor numer NIP: 532-169-81-65 regon 015420740, Niegodzisza 30, 05-092 Kiełpin

 

2. Sklep online:

2.1. korinabulenda.pl/sklep

 

3. Zakup sesji, konsultacji, pakietów sesji ( w dalszej części nazwane: sesje)

3.1. Produkty są oferowane do zakupu poprzez sklep internetowy.

3.2. Aby dokonać zakupu, Klient musi wybrać produkt, dodać go do koszyka i ukończyć proces zamówienia.

3.3 W przypadku zakupu usług (sesji), najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem sesji, na podany adres e-mail zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące sesji.

3.4 Terminy sesji ustalane są indywidualnie, drogą e-mailową lub telefoniczną, wyłącznie po dokonaniu płatności za cały wykupiony pakiet (sesja pojedyncza lub cykl). Data sesji zostanie ustalona w terminie 2 dni od momentu dokonania płatności.

3.5 W przypadku zaistnienia po stronie Kupującego okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu sesji, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego, nie później niż na 24 godziny przed zaplanowaną datą sesji.

W przypadku rezygnacji z udziału w sesji po potwierdzeniu terminu, w którym dana sesja miała się odbyć, lub też w przypadku powiadomienia Sprzedającego o okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie krótszym niż na 24 godziny przed zaplanowaną datą sesji, Kupujący ponosi 100% kosztów zakupionej usługi.

3.6 W przypadku rezygnacji z zakupionej sesji przynajmniej na 5 dni przed zaplanowanym terminem, Kupującemu przysługuje zwrot całej uiszczonej ceny, pod warunkiem dotarcia oświadczenia o rezygnacji do Sprzedającego we wskazanym terminie.

3.7 Kupującemu przysługuje jednorazowa, bezpłatna zmiana terminu sesji na inny termin, pod warunkiem, że zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedającemu nie później niż na 24 godziny przed pierwotnym terminem sesji. Nowy termin zostanie ustalony z uwzględnieniem dostępności terminów u Sprzedającego.

3.8 W przypadku niestawienia się na zaplanowany termin, Kupujący traci możliwość udziału w sesji, a Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej ceny.

3.9 W przypadku niemożności stawienia się na umówiony termin z powodu siły wyższej (w szczególności z powodu choroby uniemożliwiającej uczestnictwo), Kupujący zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego zgłoszenia Sprzedającemu. W takiej sytuacji, Kupującemu przysługuje uprawnienie do zmiany terminu, stosownie do dostępności terminów u Sprzedającego, lub zwrot uiszczonej ceny. Sprzedający ma prawo odwołania zaplanowanej sesji z powodu wystąpienia siły wyższej (choroba Sprzedającego, epidemia/pandemia, katastrofy naturalne, akty władzy lub prawa zabraniające organizowania tego typu spotkań w przyjętym terminie), których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji, Sprzedający zawiadomi Kupującego o konieczności odwołania zaplanowanego terminu za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Kupującego adres oraz zaproponuje nowy termin. W przypadku braku akceptacji terminu przez Kupującego, Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

4. Ceny i płatności:

4.1. Ceny sesji podane są w sklepie internetowym i są wyrażone w walucie polskiej (PLN).

4.2. Płatności za sesje są obsługiwane przez system Przelewy 24.

4.3. Po dokonaniu zamówienia, Klient zostanie przekierowany na stronę Przelewy 24 w celu dokonania płatności.

 

5. Potwierdzenie zamówienia:

5.1. Po zakończeniu procesu zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

 

6. Dostęp do sesji:

6.1. Po potwierdzeniu płatności, Klient otrzyma e-mail z dalszymi instrukcjami.

 

7. Zmiany i anulowanie zamówienia:

7.1. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia przed dokonaniem płatności.

7.2. Po dokonaniu płatności, zamówienie nie podlega zmianie ani anulowaniu.

 

8. Reklamacje:

8.1. W przypadku problemów technicznych lub innych reklamacji, Klient może skontaktować się: kontakt@korinabulenda.pl

8.2 Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych. Co oznacza, że w tym terminie Sprzedający zobowiązuje się do przedstawienia Konsumentowi swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 

9. Ochrona danych osobowych:

9.1. Dane osobowe zbierane podczas procesu zamówienia są chronione zgodnie z Polityką Prywatności i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych..

 

10. Postanowienia końcowe:

10.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego.

10.2. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie sklepu.

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszego sklepu online. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Coach kariery Warszawa

Wykreowane przez  Kobieca Energia w Biznesie